Članstvo u Udruženju


Članstvo u Udruženju

Kandidat  za člana UHRS-a može biti svako lice koje je zaposleno ili je bilo zaposleno u oblasti upravljanja ljudskim resursima kao i lice koje je svojim radom doprinelo promovisanju oblasti upravljanja ljudskim resursima a prihvata ciljeve UHRS-a i Statut a podnese prijavu za učlanjenje Upravnom Odboru UHRS-a

Upravni odbor samostalno odlučuje o prijemu kandidata za članstvo, imajući u vidu interese Udruženja a u skladu sa opštim ciljevima UHRS-a i mandatom koji mu je poverila Skupština UHRS-a.