Privatnost


Politika privatnosti

 

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) ovim putem dajete svoj pristanak da se vaši lični podaci koji obuhvataju:


ime, prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, podaci o obrazovanju i radnom iskustvu, priložena biografija (u daljem tekstu: Podaci), koriste u svrhu evidencije o članovima udruženja.

Upoznati ste sa tim da će se predmetni Podaci koristiti isključivo radi evidencije o članovima udruženja i da će se isti čuvati u periodu članstva. Potvrđujete da su Podaci koje ste uneli tačni i ažurni. Lice na koje se Podaci odnose (u daljem tekstu: Lice ili Član) ne snosi troškove obrade i obaveštenja.


Rukovalac podacima o ličnosti:

 

Udruženje HR profesionalaca Srbije

Vladete Kovačevića 2a, Beograd  (u daljem tekstu: Rukovalac)


Predmetni Podaci koji se odnose na Člana na odgovarajući način su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa.


Udruženje HR profesionalaca Srbije, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja,  nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Podaci se čuvaju i u kompjuterskoj bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo zaposleni i članovi koji imaju odgovarajuću pristupnu šifru i koji su ovlašćeni da obrađuju lične podatke kandidata.


PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti) 


Pravo na obaveštenje o obradi 


Član ima pravo da zahteva da ga Rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:


1)da li Rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade vrši;

2)koje podatke obrađuje o njemu;

3) od koga su prikupljeni podaci o njemu, odnosno ko je izvor podataka;

4)u koje svrhe   podatke o njemu;

5) po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;

6) u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;

7) ko su korisnici podataka o njemu;

8) koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;

9) u koje svrhe se koriste podaci o njemu;

10) po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;

11) kome se podaci prenose;

12) koji podaci se prenose;

13) u koje svrhe se podaci prenose;

14) po kom pravnom osnovu se podaci prenose;

15)u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.


Pravo na uvid

 

Član ima pravo da od Rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.


Pravo na kopiju 


Član ima pravo da od Rukovaoca zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi. Rukovalac izdaje kopiju podatka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva. Član snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.


Prava člana povodom izvršenog uvida 


Član ima pravo da od Rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.


Član ima pravo na brisanje podataka ako:


1)svrha obrade nije jasno određena;

2) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

3)je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

4)je način obrade nedozvoljen;

5)podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;

6)je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

7)se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašdenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.


Član ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporio tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.


Ograničenja prava člana 


Po zahtevu člana za obaveštenje, uvid i kopiju podataka o ličnosti Rukovalac nije obavezan da postupi u sledećim slučajevima:


1)ako član očigledno zloupotrebljava svoje pravo na obaveštenje, uvid i

kopiju;

2)ako je Rukovalac već upoznao člana sa onim o čemu traži da bude obavešten, odnosno ako je član već izvršio uvid ili dobio kopiju, a u međuvremenu nije došlo do promene podatka;

3)ako bi postupanje po zahtevu onemogućilo Rukovaoca da vrši poslove iz svog delokruga;

4)ako bi se obaveštenjem učinio dostupnim podatak za koji je zakonom, drugim propisima ili aktima zasnovanim na zakonu, određeno da se čuva kao tajna, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom;

5)ako bi davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo privatnost ili važan interes Kandidatačlana ili drugog lica,posebno život, zdravlje i fizički integritet;

6) ako je u toku obustava obrade podataka na zahtev člana;

7) i u drugim propisanim slučajevima.


Za sva pitanja Član se može obratiti putem:

email-a:  office@uhrs.org 

Telefonom:  011-40 30 910 

Slanjem upita na adresu Rukovaoca Podacima, Beograd,

Vladete Kovačevića 2a, 11000 Beograd